Fastcommerz

เริ่มแล้ว Facebook ปรับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มอายุใหม่

จากที่เฟสบุ๊กได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาจะไม่มีกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทั่วโลก หรือต่ำกว่า 20 ปี ฝนประเทศไทย และต่ำกว่า 21 ปีในอินโดนีเชีย

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะส่งผลกระทบให้กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าถึงได้ยากมากขึ้น อีกระดับหนึ่ง แต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณจำเป็นต้องเข้าถึงผู้ใช้ที่เป็นเยาวชน ก็สามารถสร้าง ad sets แยกออกมาที่มีการกำหนดเฉพาะเยาวชน ให้กำหนดอายุ เพศและสถานที่ตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น การสร้างแคมเปญโฆษณาเดียว ที่มีแคมเปญแยกออกเป็น 2 กลุ่ม จะทำให้เราสามารถสร้าง Ads sets แยกเป็นชุดของกลุ่มเยาวชนโดเฉพาะ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ 20 ปีในประเทศไทยเรา โดยเราไม่ต้องเลือกการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบ Detailed Tatgeting และใช้ Ads sets อีกชุดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามกำหนด อายุขึ้นต่ำของ Facebook ได้

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะนำไปใช้กับตัวเลือก การเข้าถึง และ ความถี่ ด้วย หากคุณเลือกที่จะรับกับผลกระทบดังกล่าว เฟสบุ๊กจะปฏิบัติตาม CPM เมื่อสร้างแคมเปญโฆษณา แต่หากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเยาวชน เฟสบุ๊กก็จะแนะนำให้แก้ไขช่วงอายุหรือลบตัวเลือกที่ไม่รับรองรับกลุ่มเป้าหมายเดิมออกไปแทน

ประเภทการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่สามารถใช้กับเยาวชนได้ มีดังนี้

1.Detailed Targeting

2. Connections targeting

3. Language targeting

4. Website Custom Audiences

5. App activity Custom Audiences

6. Customer list Custom Audiences

7. Engagement Custom Audiences

8. Offline activity Custom Audiences

9. Lookalike Audiences

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นความมุ่งมั่นของเฟซบุ๊กในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้เยาว์ในการใช้งาน ซึ่งจะมีผลทั้งกับ Facebook, Messenger และ Instagram

ที่มา:

1. Facebook Business

2. https://www.rainmaker.in.th/

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update