Fastcommerz

วิธีการตั้งค่า PDPA บน เซลเพจ (Sale Page) Fastcommerz

วิธีการตั้งค่า PDPA บน เซลเพจ (Sale Page) ของ Fastcommerz

 

สำหรับ การใช้ เซลเพจ (Sale Page) ภายใต้ PDPA ที่มีการบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ >> https://fastcommerz.com/blog/pdpasalepage

Step1 > เข้าหลังบ้าน Fastcommerz จากนั้น ไปที่เมนู “การตั้งค่า” จะมีแถบปรากฏออกมา จากนั้นเลือก อันล่างสุด แถบ “นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล”

Step2 >  “กดปุ่มเปิด” เพื่อเปิดการใช้งาน นโยบายส่วนบุคคล

Step3 > ทำการกรอก “ชื่อบริษัท/ชื่อร้าน” และช่องต่อไป ทำการระบุ “ชื่อ-สกุล เจ้าของบริษัท/เจ้าของร้าน”

Step4 > ทำการกรอก “ชื่อบริษัท/ชื่อร้าน” และ “ช่องทางการติดต่อ”

ตัวอย่างหน้า เซลเพจ (Sale Page) ที่มีการตั้งค่า PDPA เรียบร้อยแล้ว >> รับทำเซลเพจ.com/mainsalepage

 

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update