Fastcommerz

E-Commerce หลังยุค COVID-19

E-Commerce หลังยุค COVID-19

 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นำไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์ม E-Commerce มากขึ้น ส่งผลให้ E-Commerce มีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นแบบรวดเร็ว และความต้องการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคจะยังคงอยู่หลังการแพร่ระบาด
E-Commerce ของไทยหลายแห่งมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การเร่งใช้ Digital Marketing และการขายผ่านทาง Social Media การร่วมมือกับ Partners ต่างๆ เพื่อเพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง

 

E-Commerce จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทั่วโลก

ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้การค้าโลกได้เข้าสู่ระบบออนไลน์และเติบโตแบบเต็มตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญและถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับการประกอบธุรกิจ E-Commerce จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ และเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบกาารสามารถสู้กับบริษัทใหญ่ ๆ ได้

E-Commerce ควรปรับตัวอย่างไรกับยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ผู้ค้าปลีกและเจ้าของเร่งดำเนินการวางแผนเพื่อรักษาธุรกิจในยุคทีุ่ธุรกิจค้าปลีกของไทยมีแนวโน้มการปรับตัวเพื่อจูงใจ

และรักษาฐานลูกค้า

 

ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์

ร้านค้าในแพลตฟอร์ม Food Delivery ต่าง ๆ ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กับความต้องการในยุคใหม่

เร่งการใช้ Digital Marketing และการขายผ่าน Social Media

​เมื่อเกิดการระบาดอย่างหนัก ผู้ประกอบการหลายแห่งปิดร้านค้าชั่วคราวเพราะข้อจำกัดของ COVID-19 และเพื่อชดเชยการลดลงของยอดขายที่เกิดจากการบังคับปิดร้านค้า เจ้าของและผู้ทำการค้าส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนช่องทางการขายเป็นออนไลน์ และนำแนวทางการตลาดดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้ เช่น การใช้ประโยชน์จากการ Live บนแพลตฟอร์ม Social Media ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และบริการ อีกทั้งยังได้สร้างประสบการณ์ใหม่ในการซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภค โดยสินค้าในหมวดสุขภาพและความงามเป็นหมวดสินค้ายอดนิยมที่ขายผ่านการ Live ในแพลตฟอร์ม E-Commerce และ Social Media มากที่สุด ในประเทศไทย

เร่งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น

COVID-19 กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบออฟไลน์หรือหน้าร้านมาเป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวโดยการรับเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงซึ่งการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้นั้น แพร่หลายมากขึ้นในผู้ค้าแม้ผ่าน COVID-19 ไปแล้ว เพราะนั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค

ร่วมมือกับ Partners เพื่อเพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง

ระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถเพิ่มความสะดวกในการซื้อของบนออนไลน์ ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจ E-Commerce ประสบความสำเร็จ พบว่าหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มที่จหลายๆคนเลือกที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ต่อไป เพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่ม

ตัวเลือกการจัดส่ง E-Commerce เช่น 7-Eleven ได้คัดเลือกคนงานเพิ่มเพื่อจัดการการจัดส่งสินค้าในช่วงแพร่ระบาดของCOVID-19 ในการเพิ่มบริการจัดส่งเพื่อรองรับการสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน โดยพนักงานที่ได้รับคัดเลือกใหม่จะรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าจาก 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update