Fastcommerz

ลักษณะของบทความที่ดี

ลักษณะของบทความที่ดี

มีเอกภาพ

เนื้อหาของบทความมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เนื้อหาเป็นไปในทางเดียวกัน

เพื่อสื่อประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอ

มีการเน้นข้อความสำคัญ

ต้องเน้นย้ำประเด็นสำคัญให้ชัดเจนว่าต้องการนำเสนออะไร

ด้วยประโยคใจความสำคัญ หรือสาระสำคัญตลอดเรื่องควรกล่าวย้ำประเด็นหลักของเรื่องเสมอ

สัมพันธภาพ

มีความต่อเนื่องโดยตลอด การเรียบเรียงถ้อยคำ ข้อความ และการจัดลำดับเรื่อง

ทุกประโยคในแต่ละย่อหน้า และทุกย่อหน้าในแต่ละเรื่องต้องเชื่อมโยงกัน

ด้วยการใช้คำเชื่อมข้อความ ได้แก่ กับ แต่ แด่ เพื่อ เช่น และ รวมทั้ง ตลอดจน นอกจากนี้ ที่ ซึ่ง อัน เป็นต้น

มีความกระจ่าง

มีความสมบูรณ์ในด้านของเนื้อหา อธิบายได้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ความคิดเห็นต้องมีความสมเหตุสมผล

ต้องมีความสมบูรณ์ด้านภาษาต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการเขียน

เนื้อหาบทความ และกลุ่มผู้อ่าน

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update